“Tokenization” กับที่มาของโทเคนพิเศษที่เรียกว่า NFT

รับนักลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้น ส่วนใหญ่มักจะเคยได้ยินคำศัพท์เกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หรือ Securitization คือการนำสินทรัพย์ของผู้ระดมทุน ซึ่งอาจจะมีสภาพคล่องในการซื้อขายที่ต่ำมากองรวมกันเป็น Pool Assets เช่น อสังหาริมทรัพย์ ...