ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) คืออะไร? ทำไมต้องมี?!

สิ่งที่มาควบคู่กับบริษัทหรือองค์กรที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับต้น ๆ คือ “ภาพลักษณ์องค์กร” หรือ “Corporate Image” ที่ต้องรักษาเอาไว้เสมอ...