Crypto Payments และโอกาสการเติบโตใน E-Commerce

การมาของ Cryptocurrency อย่าง Bitcoin และการพัฒนาต่อยอดมาถึงสิ่งที่เรียกว่า Stablecoin ที่ในหลายบทความเก่า ๆ ของเราเคยอธิบายแล้วว่าคืออะไร มีคุณสมบัติเป็นอย่างไร จนมาถึงตอนนี้กระแสของการใช้ Cryptocurrency ไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนแล้ว แต่ครอบคลุมไปทุกด้าน เช่น Save, Spend, Invest หรือการออม...