J Ventures ผนึกพันธมิตรสร้าง D.OASIS แหล่งเชื่อมต่อความรู้เทคโนโลยี ดันไทยเป็นผู้นำ Web3 และ Metaverse ระดับเอเชีย

J Ventures จับมือร่วมเป็นพันธมิตรกับ Index Creative Village, Eventpass, WARRIX, Prakit Holdings และ DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผนึกกำลังสร้าง D.OASIS แหล่งเชื่อมต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ มุ่งผลักดันการเป็นผู้นำด้าน Web3.0 และ Metaverse