AU กำลังสร้างการเติบโตอีกครั้งผ่านปั๊มน้ำมัน-ทะเล-ต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อย่างรุนแรงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งการแพร่ระบาด ทำให้ต้องเกิดมาตรการ Lockdown หลายครั้งหลายหน ถูกห้ามทานในร้าน รวมถึงการคุมจำนวนผู้ที่นั่งในร้านเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้า ...