Event Registration Success

*หลังการลงทะเบียน ท่านจะได้รับ link เข้าร่วมสัมมนา ผ่านช่องทาง Email

ก่อนหน้าวันเริ่มสัมมนา 1-2 วัน หรือติดตามการแจ้งเตือนผ่าน Line official คลิก